Huisdieren Academy

Algemene voorwaarden

 

artikel 1 Definities
artikel 2 Identiteit van de ondernemer
artikel 3 Toepasselijkheid
artikel 4 Prijzen en aanbiedingen
artikel 5 Betaling
artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
artikel 7 Levering en levertijd
artikel 8 Retourzendingen
artikel 9 Garanties
artikel 10 Aansprakelijkheid
artikel 11 Overmacht
artikel 12 Intellectuele eigendom
artikel 13 Persoonsgegevens
artikel 14 Toepasselijk recht

 

artikel 1: Definities

Huisdieren Academy: de verkopende partij

koper: de kopende partij van de door ‘Huisdieren Academy’ aangeboden producten

consument koper: specifieke subgroep van ‘Koper’ welke producten voor eigen behoeftebevrediging koopt

overeenkomst: een overeenkomst tussen de ‘Koper’ en ‘Huisdieren Academy’

 

artikel 2: Identiteit van de ondernemer

De ‘Koper’ kan contact leggen via email: info@huisdierenacademy.nl.

Huisdieren Academy
Hof van Vronestein 42
3439WB Nieuwegein
KvK nummer: 80834078

 

artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van ‘Huisdieren Academy’ en op alle met ‘Huisdieren Academy’ aangegane overeenkomsten via de webshop.

3.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ‘Huisdieren Academy’ en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.5 Algemene Voorwaarden die de ‘Koper’ hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ‘Huisdieren Academy’ is ingestemd.

3.6 De internetsite van ‘Huisdieren Academy’ richt zich vooral op de Nederlandse en Belgische markt.

3.7 ‘Huisdieren Academy’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

3.8 Door het gebruik van de internetsite van ‘Huisdieren Academy’ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de ‘Koper’ deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

3.9 ‘Huisdieren Academy’ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de ‘Koper’.

 

artikel 4: Prijzen en aanbiedingen

4.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële ‘Koper’s tot het doen van een aanbod. ‘Huisdieren Academy’ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële ‘Koper’ geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

4.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.3 Een aanbod van de potentiële ‘Koper’ als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan als:

– de potentiële ‘Koper’ de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan ‘Huisdieren Academy’ via elektronische weg is verzonden. Deze zijn door ‘Huisdieren Academy’ ontvangen.

– de potentiële ‘Koper’ heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

– een offerte door de ‘Koper’ getekend is en door ‘Huisdieren Academy’ ontvangen ingeval door ‘Huisdieren Academy’ een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

4.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de ‘Koper’ is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door ‘Koper’ opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door ‘Huisdieren Academy’ herroepen worden in geval de ‘Koper’ niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ‘Huisdieren Academy’ de ‘Koper’ dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

4.5 ‘Koper’ en ‘Huisdieren Academy’ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.3 en 4.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ‘Huisdieren Academy’ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ‘Huisdieren Academy’ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

artikel 5: Betaling

5.1 Bestellingen via de internetsite dienen te worden betaald door middel van vooruitbetaling. ‘Huisdieren Academy’ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 In het geval door ‘Huisdieren Academy’ een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de ‘Koper’ in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 Bij niet of niet tijdige betaling door ‘Koper’ is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.4 Ten laste van de ‘Koper’ komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ‘Huisdieren Academy’ als gevolg van de niet nakoming door de ‘Koper’ van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5.5 In geval van niet tijdige betaling is ‘Huisdieren Academy’ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de ‘Koper’ de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 De aan ‘Koper’ geleverde producten blijven eigendom van ‘Huisdieren Academy’, totdat de door ‘Koper’ verschuldigde bedragen te geheel zijn voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de ‘Koper’ over.

6.2 Indien ‘Huisdieren Academy’ de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van ‘Huisdieren Academy’ op ‘Koper’ ter zake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.

6.3 De ‘Koper’ mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Na de eigendomsoverdracht is het de ‘Koper’ niet toegestaan de producten te bedrukken.

 

artikel 7A: Levering en levertijd digitale producten

7.1A Digitale productbestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd aan het opgegeven mailadres van ‘Koper’. ‘Koper’ is zelf geheel verantwoordelijk voor het opgeven van een correct mailadres voor de levering van de digitale productbestelling.

7.2A Indien ‘Koper’ gebruik maakt van een promotiecode, dient ‘Koper’ zelf te controleren of de promotie correct wordt doorgevoerd tijdens het bestelproces. ‘Koper’ kan achteraf geen enkel recht ontlenen bij ‘Huisdieren Academy’ als de promotiecode incorrect is ingevoerd of is vergeten.   

 

artikel 7B: Levering en levertijd producten door samenwerkingspartners

7.1B ‘Huisdieren Academy’ biedt producten aan van samenwerkingspartners waar ‘Huisdieren Academy’ alleen een portal vormt naar de samenwerkingspartner. 

7.2B Als ‘Koper’ een product koopt via ‘Huisdieren Academy’ bij een samenwerkingspartner dan koopt ‘Koper’ het product direct van de samenwerkingspartner. Hierbij gelden de algemene (verkoop)voorwaarden en beleid van de samenwerkingspartner.

7.3B ‘Huisdieren Academy’ is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomen van producten aangeboden door de samenwerkingspartner. ‘Koper’ dient zelf direct contact op te nemen bij de samenwerkingspartner bij eventuele schade, onduidelijkheid, productlevering, garantie of informatie van welke aard dan ook.

7.4B Indien ‘Koper’ gebruik maakt van een promotiecode, dient ‘Koper’ zelf te controleren of de promotie correct wordt doorgevoerd tijdens het bestelproces. ‘Koper’ kan achteraf geen enkel recht ontlenen bij ‘Huisdieren Academy’ als de promotiecode incorrect is ingevoerd of is vergeten.   

 

artikel 7C: Levering en levertijd eigen fysieke producten

7.1C Fysieke productbestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd door ‘Huisdieren Academy’.  In beginsel streeft ‘Huisdieren Academy’ ernaar om bestellingen met fysieke producten die zijn geplaatst binnen drie tot vier (3 tot 4) werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. ‘Huisdieren Academy’ kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.2C Indien ‘Koper’ gebruik maakt van een promotiecode, dient ‘Koper’ zelf te controleren of de promotie correct wordt doorgevoerd tijdens het bestelproces. ‘Koper’ kan achteraf geen enkel recht ontlenen bij ‘Huisdieren Academy’ als de promotiecode incorrect is ingevoerd of is vergeten.   

7.3C Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de ‘Koper’ wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. ‘Huisdieren Academy’ streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen telefonisch of per email aan de ‘Koper’ te melden.

7.4C Leveringen vinden plaats op het door de ‘Koper’ tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7.5C Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de ‘Koper’.

7.6C Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.7C Installatie van producten door ‘Koper’ na aflevering door of namens ‘Huisdieren Academy’ geschiedt geheel voor rekening en risico van ‘Koper’.

artikel 8A: Retourzendingen digitale producten

8.1A Digitale producten hoeven niet fysiek door ‘Koper’ geretourneerd te worden. ‘Huisdieren Academy’ zal ‘Koper’ zelf afsluiten voor het gebruik van het digitale product. Indien ‘Koper’ digitale documenten heeft ontvangen of digitale kopieën heeft gemaakt van het digitale product dan dient ‘Koper’ deze zelf te verwijderen van elk type media. ‘Koper’ heeft geen recht deze te blijven gebruiken of in bezit te hebben. 

 artikel 8B: Retourzendingen producten door samenwerkingspartners

8.1B Producten geleverd door samenwerkingspartners dienen te worden geretourneerd aan de samenwerkingspartner.

8.2B ‘Koper’ dient zelf de juiste informatie op te vragen bij de samenwerkingspartner voor een correcte afhandeling van de retourzending.

 

artikel 8C: Retourzendingen eigen fysieke producten

8.1 De ‘Koper’ is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele schade. Indien er schade is geconstateerd neemt ‘Koper’ contact op met ‘Huisdieren Academy’ voor uitleg van de vervolgprocedure. Indien ‘Huisdieren Academy’ aangeeft het compleet aangeschafte product te retourneren, dienen de producten uitsluitend te worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur. ‘Koper’ dient te allen tijde voorafgaand aan retourzending opgaaf van reden op te geven. Enkel na beoordeling op redelijkheid zal ‘Huisdieren Academy’ al dan niet de retourzending accepteren en als zodanig afhandelen. Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door ‘Huisdieren Academy’ geaccepteerd.

8.2 De ‘Consument koper’’ kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen (Art. 7:46d lid 1 BW). De aanvangsdatum van de herroepingstermijn begint bij de verkoop van goederen de dag na ontvangst van het product. ‘Consument koper’ zal de reguliere kosten voor de retourzending moeten dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Er bestaat bij bestellingen van goederen die volgens specificaties van de klant worden geproduceerd, “goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn”, (art. 7:46d lid 4(2) BW) geen herroepingsrecht. De vergoeding aan ‘Consument koper’ worden gereduceerd met de kosten van goederen die duidelijk van persoonlijke aard zijn. Indien ‘Consument koper’ niet in staat is de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of in goede conditie te retourneren, dient ‘Consument koper’ in bepaalde gevallen de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dient ‘Consument koper’ compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van omgang met de goederen, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder ‘controle van eigenschappen en functioneren’ wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. De herroeping is te richten aan:

Huisdieren Academy
Hof van Vronestein 42
3439WB Nieuwegein
Nederland
mail: info@Huisdieren Academy

8.3 Bij overschrijding van het gestelde termijn in lid 8.2 vervallen alle vorderingsrechten ter zake. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ‘Huisdieren Academy’ aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.4 ‘Huisdieren Academy’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8.5 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de ‘Koper’.

8.6 Indien de ‘Consument koper’ van het herroepingrecht zoals vermeld in lid 8.2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt ‘Huisdieren Academy’ binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de ‘Consument koper’ aan ‘Huisdieren Academy’ betaalde.

8.7 Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd.

 

artikel 9: Garantie

9.1 ‘Koper’ heeft recht op een ‘7 dagen niet goed, geld terug garantie’ op de producten aangeboden door ‘Huisdieren Academy’. De financiële vergoeding aan ‘Koper’ betreft alleen de kosten van de producten exclusief de gemaakte verzendkosten. De producten dienen onbeschadigd op kosten van ‘Koper’ geretourneerd te worden aan ‘Huisdieren Academy’ in de originele verpakking binnen een tijdsbestek van 14 dagen na aankoopdatum. Na ontvangst en goedkeuring zal ‘Huisdieren Academy’ overgaan tot betaling van de financiële vergoeding aan ‘Koper’.

9.2 Voor door ‘Huisdieren Academy’ geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ‘Huisdieren Academy’ vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.3 In het geval van een klacht aangaande een product dient ‘Koper’ eerst schriftelijk in contact te treden met ‘Huisdieren Academy’. Zo nodig wordt ‘Koper’ gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ‘Huisdieren Academy’ of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

– indien geen gehoor is gegeven aan de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

9.5 Indien reclamering door ‘Huisdieren Academy’ gegrond wordt gevonden, kan ‘Huisdieren Academy’ overgaan tot het volgende:

– de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;

– het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties dan wel te repareren waarbij de te vervangen artikelen of onderdelen aan ‘Huisdieren Academy’ worden teruggegeven;

– het geleverde artikel terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder te zijn gehouden aan enige vorm van schadevergoeding. De afnemer dient in alle gevallen ‘Huisdieren Academy’ drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.6 De ‘Koper’ is gehouden ‘Huisdieren Academy’ te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ‘Huisdieren Academy’ zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de ‘Koper’ dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat ‘Huisdieren Academy’ op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ‘Huisdieren Academy’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 ‘Koper’ is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de correcte informatie om de producten van ‘Huisdieren Academy’ te mogen gebruiken. ‘Huisdieren Academy’ adviseert bij twijfel ‘Koper’ te allen tijde een medisch specialist te consulteren alvorens de producten van ‘Huisdieren Academy’ te gebruiken. ‘Koper’ dient dit advies van de medisch specialist altijd op te volgen.

10.2 ‘Koper’ zal de producten van ‘Huisdieren Academy’ hanteren zoals deze zijn bedoelt om te gebruiken en zoals is voorgeschreven in de instructies. Deze instructies zijn bijgesloten bij het product of voorzien op de Huisdieren Academy website. ‘Koper’ heeft zelf de verantwoordelijkheid om de meest recente gebruik instructies op de website ‘Huisdieren Academy’ te consulteren alvorens het gebruik van de producten van ‘Huisdieren Academy’.

10.3 ‘Huisdieren Academy’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade die kan voortvloeien uit een aankoop.

10.4 Indien ‘Huisdieren Academy’ gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt.

 

artikel 11: Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ‘Huisdieren Academy’ niet gehouden haar verplichtingen jegens de ‘Koper’ na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de ‘Koper’ geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 ‘Huisdieren Academy’ en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door ‘Huisdieren Academy’ aangeboden en/of verkochte producten.

12.2 ‘Koper’ dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ‘Huisdieren Academy’ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.3 Onder Intellectuele eigendomsrechten worden verstaan patenten, modelrechten, auteursrechten en overige gerelateerde IE rechten, bevattende technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.4 Het is de ‘Koper’ verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Huisdieren Academy’, haar toeleveranciers of andere.

 

artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 ‘Huisdieren Academy’ houdt zich aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een (digitaal) bestand. ‘Huisdieren Academy’ respecteert de privacy van de ‘Koper’ en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om bestellingen en orders zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens van de ‘Koper’ zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden, die niet gelieerd zijn aan ‘Huisdieren Academy’.

13.2 Persoonsgegevens mogen door ‘Huisdieren Academy’ alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden indien de ‘Koper’ heeft aangegeven dat zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.

 

artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen ‘Huisdieren Academy’ en ‘Koper’ is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen ‘Huisdieren Academy’ en de ‘Koper’ voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, in het arrondissement te Utrecht worden voorgelegd.